InvestorsBack

Kallelse till extra bolagsstämma i Cortendo AB (publ)

January 15, 2015

Cortendo AB (publ), org. nr 56537-6554, håller extra bolagsstämma tisdagen den 3 februari 2015 kl. 11:00 på Wistrand Advokatbyrå, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg, vån 18.

Rätt att delta samt anmälan
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen onsdagen den 28 januari 2015 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast onsdagen den 28 januari 2015. Anmälan görs per post till Cortendo AB (publ), att. Jennie Blomquist, Box 47, 433 21 Partille eller per e-mail till [email protected] Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast den 28 januari 2015. Fullmakt måste uppvisas i original vid stämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. För att denna registrering ska vara verkställd onsdagen den 28 januari 2015, bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Aktieägare som är registrerade i den norske Verdipapirsentralen måste för att äga rätt att delta på bolagsstämman tillfälligt begära att bli införd såsom aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste härvid underrätta DNB Bank ASA härom under adress DNB Bank ASA, Registrars Dept., P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller per telefax (+47) 24 05 02 56 eller via e-post till [email protected] senast kl. 12.00 den 26 januari 2015 så att DNB Bank ASA hinner tillse att ett införande sker i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 28 januari 2015, då sådant införande ska vara verkställt.

Styrelsens förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två personer att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om nyemission av aktier
8. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 7
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att öka bolagets aktiekapital med högst 26 871 859 kronor genom utgivande av högst 26 871 859 nya aktier. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma RA Capital Healthcare Fund LP med högst 7 817 268 aktier, Blackwell Partners LLC med högst 1 954 317 aktier, Growth Equities Opportunity Fund III LLC med högst 7 817 268 aktier, HealthCap VI L.P med högst 5 374 372 aktier och Broadfin Capital med högst 3 908 634 aktier. Överteckning kan inte ske. Teckning av de nya aktierna ska ske på särskild teckningslista senast den 10 februari 2015, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. För varje aktie ska erläggas 4,22 kronor kontant senast den 10 februari 2015, eller sådant senare datum som styrelsen bestämmer. De nya aktierna ska berättiga till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen registrerats vid Bolagsverket.

Syftet med emissionen och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att resa rörelsekapital utöver vad som kan erhållas från bolagets befintliga aktieägare och därigenom stärka bolagets likviditet och finansiella ställning och att samtidigt bredda det institutionella/långsiktiga ägandet i bolaget. Teckningskursen har fastställts genom förhandling med aktietecknarna och styrelsen bedömer, med beaktande av rådande marknadsförutsättningar, tidigare genomförda emissioner, emissionens storlek och tidplan, att emissionen sker på marknadsmässiga villkor.

De nya aktier som föreslås emitteras enligt ovan medför en utspädning av aktiekapitalet med högst cirka 20,1 procent (baserat på att styrelsen ännu inte beslutat att ge ut nya aktier med stöd av det bemyndigande som beslutats av extra bolagsstämma den 1 december 2014). I samband med den nu föreslagna emissionen avser styrelsen dock även att, med stöd av ovannämnt bemyndigande, besluta öka bolagets aktiekapital med ytterligare högst 25 500 000 kronor genom utgivande av ytterligare högst 25 500 000 nya aktier. De aktier som föreslås emitteras enligt ovan och de aktier som avses emitteras till följd av styrelsens utnyttjande av bemyndigandet medför sammantaget en utspädning av aktiekapitalet med högst cirka 32,9 procent.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav
För giltigt beslut av bolagsstämman enligt styrelsens förslag under punkt 7 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar
Fullständigt förslag till beslut under punkt 7 finns tillgängligt hos bolaget på Box 47, 433 21 Partille, senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin adress.

________________________

Partille i januari 2015
Cortendo AB (publ)
Styrelsen

wkr0006.pdf© 2021 Strongbridge Biopharma plc
STRONGBRIDGE BIOPHARMA® is a registered trademark of the Strongbridge Biopharma plc. companies, which include Strongbridge Dublin Limited and Strongbridge U.S. Inc.
KEVEYIS® is a registered trademark licensed exclusively in the U.S. to Strongbridge Biopharma plc.
MLR-0010 V16 03/2020

 • Ireland Address:
  Suite 206, Fitzwilliam Hall
  Fitzwilliam Place, Dublin 2, D02 T292
  Ireland
 • U.S. Address:
  900 Northbrook Drive, Suite 200
  Trevose, PA 19053
  United States

Phone: +1 610-254-9200
[email protected]

Privacy Statement
Compliance Program