InvestorsBack

Kallelse till extra bolagsstämma i Cortendo AB (publ)

October 30, 2014

Cortendo AB (publ) håller extra bolagsstämma måndagen den 1 december 2014 kl. 11.00 på Wistrand Advokatbyrå, Lilla Bommen 1, 411 04 Göteborg, vån 18.

Rätt att delta samt anmälan
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 25 november 2014 och har anmält sitt deltagande i stämman till bolaget senast tisdagen den 25 november 2014. Anmälan görs per post till Cortendo AB (publ), att. Jennie Blomquist, Box 47, 433 21 Partille eller per e-mail till [email protected] Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman, och bör, för att underlätta inpasseringen vid stämman, skickas in till bolaget senast den 25 november 2014. Fullmakt måste uppvisas i original vid stämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. För att denna registrering ska vara verkställd tisdagen den 25 november 2014, bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.
Aktieägare som är registrerade i den norske Verdipapirsentralen måste för att äga rätt att delta på bolagsstämman tillfälligt begära att bli införd såsom aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste härvid underrätta DNB Bank ASA härom under adress DNB Bank ASA, Registrars Dept., P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller per telefax (+47) 24 05 02 56 eller via e-post till [email protected] senast kl. 12.00 den 18 november 2014 så att DNB Bank ASA hinner tillse att ett införande sker i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 25 november 2014, då sådant införande ska vara verkställt.

För kallelsen i sin helhet se bifogad pdf-fil

wkr0006.pdf


© 2021 Strongbridge Biopharma plc
STRONGBRIDGE BIOPHARMA® is a registered trademark of the Strongbridge Biopharma plc. companies, which include Strongbridge Dublin Limited and Strongbridge U.S. Inc.
KEVEYIS® is a registered trademark licensed exclusively in the U.S. to Strongbridge Biopharma plc.
MLR-0010 V16 03/2020

 • Ireland Address:
  Suite 206, Fitzwilliam Hall
  Fitzwilliam Place, Dublin 2, D02 T292
  Ireland
 • U.S. Address:
  900 Northbrook Drive, Suite 200
  Trevose, PA 19053
  United States

Phone: +1 610-254-9200
[email protected]

Privacy Statement
Compliance Program