InvestorsBack

Cortendo utfärdar kallelse till extra bolagsstämma

27 februari 2015 -- Radnor, Penn., U.S. and Göteborg, Sweden -- Cortendo AB [ticker: CORT on NOTC-A], meddelade idag att en extra bolagsstämma sammankallas tisdagen den 17 mars 2015 i Göteborg, Sverige.

Kallelse till extra bolagsstämma i Cortendo AB (publ)

Aktieägarna i Cortendo AB (publ), org. nr 556537-6554, (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 17 mars 2015 kl. 16:00 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast per avstämningsdagen onsdagen den 11 mars 2015 samt anmäla sig hos Bolaget senast den 11 mars 2015 via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman och bör skickas till bolaget före stämman. Fullmakt måste uppvisas i original vid stämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. För att denna registrering ska vara verkställd på avstämningsdagen den 11 mars 2015, bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Aktieägare som är registrerade i den norske Verdipapirsentralen måste för att äga rätt att delta på bolagsstämman tillfälligt begära att bli införd såsom aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare måste härvid underrätta DNB Bank ASA härom under adress DNB Bank ASA, Registrars Dept., P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller per telefax (+47) 24 05 02 56 eller via e-post till [email protected] senast kl. 12:00 den 9 mars 2015 så att DNB Bank ASA hinner tillse att ett införande sker i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till avstämningsdagen den 11 mars 2015.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två personer att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av nya styrelseledamöter
8. Beslut avseende ersättning till styrelsens ledamöter
9. Avslutande av stämman

Nomineringskommitténs förslag

Punkt 7

Nomineringskommittén föreslår att bolagsstämman för tiden intill nästa årsstämma väljer John Johnson till ny styrelseordförande och Richard Kollender till ny styrelseledamot i bolaget istället för H Joseph Reiser respektive Ernest Eichenberg III, vilka beslutat att avgå från styrelsen.

John Johnson har mer än 30 års erfarenhet av biopharmaindustrin, innefattande flera positioner som verkställande direktör och ledande befattningshavare inom ledande globala organisationer, såsom Johnson & Johnson, Eli Lilly & Company, ImClone och Pfizer, Inc. Han har även omfattande erfarenhet från styrelseuppdrag inom biopharmaindustrin och är för närvarande styrelseledamot i Cempra Pharmaceuticals, Inc., Histogenics Corporation, Portola Pharmaceuticals, Inc., och Sucampo Pharmaceuticals, Inc. Han har tidigare varit styrelseordförande i Dendreon Corporation och Tranzyme Pharma och även styrelseledamot i ett flertal framstående branschorganisationer, såsom Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), Health Section Governing Board of Biotechnology Industry Organizations (BIO) och BioNJ.

Richard Kollender, som är utbildad auktoriserad revisor, har betydande erfarenhet från biopharmaindustrin i form av positioner som ledande befattningshavare, inom riskkapital och som styrelseledamot i publika och privata bolag. För närvarande är han styrelseordförande i Rapid Micro Biosystems och styrelseledamot i Celator Pharmaceuticals och Tarsa Therapeutics. Hans tidigare erfarenhet som styrelseledamot innefattar Insmed, Nupathe, Corridor Pharmaceuticals, Precision Therapeutics, TargetRx och Transport Pharmaceuticals. Utöver detta är han styrelseledamot i PACT (Greater Philadelphia Alliance for Capital and Technologies), i public policy committee för Pennsylvania Bio, och adjungerad fakultetsmedlem vid Lehigh University.

Punkt 8

Nomineringskommittén föreslår att bolagsstämman beslutar om ersättning för styrelsens ledamöter enligt följande:

H Joseph Reiser
Med ändring av beslutet fattat av årsstämman 2014 ska ett arvode om NOK 300 000 utgå för tiden från och med årsstämman 2014 till och med den extra bolagsstämman den 17 mars 2015.

Ernest Eichenberg III
Med ändring av beslutet fattat av årsstämman 2014 ska ett arvode om NOK 175 000 utgå för tiden från och med årsstämman 2014 till och med den extra bolagsstämman den 17 mars 2015.

Övriga styrelseledamöter
Med ändring av beslutet fattat av årsstämman 2014 ska ett arvode om USD 75 000 per år för styrelsens ordförande respektive USD 35 000 per år för ordinarie styrelseledamöter utgå proportionerligt för tiden från och med den extra bolagsstämman den 17 mars 2015 till och med årsstämman 2015. För tydlighets skull ska det beslut om arvode som fattades av årsstämman 2014 tillämpas för perioden från och med årsstämman 2014 till och med den extra bolagsstämman den 17 mars 2015 (med undantag för vad som anges ovan avseende H Joseph Reiser och Ernest Eichenberg III).

Upplysningar på stämman
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och med de begränsningar som följer av 7 kap. 32 § aktiebolagslagen, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
__________________________

Partille i februari 2015
Cortendo AB (publ)
Styrelsen

###

Corporate:
Alexander Lindström
Chief Financial Officer, Cortendo AB
+1 610-254-9200
[email protected]

Investors and Media:
LaVoieHealthScience
Donna LaVoie and David Connolly
+1 617-374-8800
[email protected]
[email protected]

Sweden:
Box 47
SE-433 21 Partille
Tel. / Fax. +46 (0)31-263010

USA:
555 East Lancaster Ave.
Suite 510
Radnor, PA 19087
Tel. +1 610-254-9200
Fax. +1 610-254-8005

wkr0006.pdf© 2021 Strongbridge Biopharma plc
STRONGBRIDGE BIOPHARMA® is a registered trademark of the Strongbridge Biopharma plc. companies, which include Strongbridge Dublin Limited and Strongbridge U.S. Inc.
KEVEYIS® is a registered trademark licensed exclusively in the U.S. to Strongbridge Biopharma plc.
MLR-0010 V16 03/2020

 • Ireland Address:
  Suite 206, Fitzwilliam Hall
  Fitzwilliam Place, Dublin 2, D02 T292
  Ireland
 • U.S. Address:
  900 Northbrook Drive, Suite 200
  Trevose, PA 19053
  United States

Phone: +1 610-254-9200
[email protected]

Privacy Statement
Compliance Program