InvestorsBack

Cortendo offentliggör kallelse till årsstämma

22 maj 2015 -- Trevose, Pa., USA och Göteborg, Sverige -- Cortendo AB [ticker: CORT på NOTC-A], ett bioläkemedelsföretag som fokuserar på ovanliga endokrina sjukdomar och andra ovanliga sjukdomar, meddelade idag att årsstämman kommer hållas torsdagen den 25 juni 2015 i Stockholm, Sverige.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTENDO AB (publ)

Aktieägarna i Cortendo AB (publ), org. nr 556537-6554, (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2015 kl. 15:00 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, 111 43 Stockholm.

Rätt att delta samt anmälan

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen torsdagen den 18 juni 2015 samt har anmält sitt deltagande i stämman till Bolaget senast torsdagen den 18 juni 2015. Anmälan görs per post till Cortendo AB (publ), att. Jennie Blomquist, Box 47, 433 21 Partille, eller via e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid bolagsstämman och bör, för att underlätta inpassering till stämman, skickas till Bolaget senast torsdagen 18 juni 2015. Fullmakt måste uppvisas i original vid stämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.cortendo.com.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. För att denna registrering ska vara verkställd på avstämningsdagen torsdagen den 18 juni 2015, bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

Aktieägare som är registrerade i den norske Verdipapirsentralen måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt bli införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Dessa aktieägare måste meddela DNB Bank ASA om detta på adressen DNB Bank ASA, Registrars Dept., P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller per telefax (+47) 24 05 02 56 eller via e-post till [email protected] senast kl. 12:00 tisdagen den 16 juni 2015 så att DNB Bank ASA hinner tillse att aktieägarna förs in i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till avstämningsdagen torsdagen den 18 juni 2015.

Dagordning

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två personer att justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om:
(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
(b) disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
10. Bestämmande av antalet revisorer
11. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorn
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsesuppleanter och revisorer
13. Beslut om arvode till valberedningen och val av ledamöter till valberedningen
14. Beslut om att ändra bolagsordningen
15. Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
16. Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
17. Beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier mot betalning med apportegendom
19. Beslut om utseende av särskild revisor avseende emission av aktier mot betalning med apportegendom
20. Avslutande av stämman

För kallelsen i sin helhet se bifogad pdf-fil.

wkr0006.pdf© 2021 Strongbridge Biopharma plc
STRONGBRIDGE BIOPHARMA® is a registered trademark of the Strongbridge Biopharma plc. companies, which include Strongbridge Dublin Limited and Strongbridge U.S. Inc.
KEVEYIS® is a registered trademark licensed exclusively in the U.S. to Strongbridge Biopharma plc.
MLR-0010 V16 03/2020

 • Ireland Address:
  Suite 206, Fitzwilliam Hall
  Fitzwilliam Place, Dublin 2, D02 T292
  Ireland
 • U.S. Address:
  900 Northbrook Drive, Suite 200
  Trevose, PA 19053
  United States

Phone: +1 610-254-9200
[email protected]

Privacy Statement
Compliance Program